Persoonlijk zorgleefplan

Persoonlijk zorgleefplan op maat

In het zorgleefplan staan de afspraken die wij met u maken en het beschrijft de zorg, begeleiding en behandeling die u ontvangt. Binnen zes weken wordt uw zorgleefplan definitief opgesteld. Uw zorgvraag kan veranderen. Daarom wordt het zorgleefplan twee keer per jaar met u besproken. Uw EVV zal u, en indien van toepassing uw contactpersoon, tijdig uitnodigen voor deze bespreking. Tijdens dit overleg worden zorg, behandeling en begeleiding met u geëvalueerd. Als blijkt dat uw zorgvraag is veranderd, wordt er beoordeeld of er een nieuwe zorgindicatie aangevraagd moet worden. Uw EVV neemt hiervoor het initiatief en bespreekt met u de gevolgen van deze verandering. Uw zorgleefplan wordt bewaard in het elektronisch cliëntendossier (ECD).

Registratie persoonsgegevens
Zorggroep Charim registreert uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze gegevens worden gebruikt voor een goede uitvoering van de zorg- en dienstverlening. Charim bewaart de gegevens in uw persoonlijk elektronisch cliëntendossier (ECD). Dit betekent dat alleen medewerkers die bij uw zorg- en dienstverlening betrokken zijn over deze gegevens kunnen beschikken. Wilt u het ECD inzien of hebt u klachten/bezwaren over de naleving van de privacy, neemt u dan contact op met uw EVV.

Wettelijk vertegenwoordiger
Er kan een tijd komen dat u moeite krijgt met het behartigen van uw eigen (financiële) belangen of zorgverlening. In dit geval adviseren wij u hiervoor iemand aan te wijzen. Graag horen wij dit van u, zodat de gegevens in het zorgleefplan genoteerd kunnen worden. Wettelijke regelgeving rondom vertegenwoordiging kunt u lezen in de brochure ‘Curatele, bewind en mentorschap’ van het Ministerie van Justitie, die u aan de rechterkant kunt downloaden.